dogsteps.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dogsteps              

  

Artikel 1     Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten, afkomstig van Dogsteps,
 alsmede op alle overeenkomsten tussen Dogsteps, verder aan te duiden als: "Dogsteps", en de afnemer.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd
door Dogsteps.

3. Onder de "afnemers" wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, danwel een ieder die met Dogsteps
een overeenkomst aangaat of gebruik maakt van een dienst die verricht wordt door Dogsteps of gebruik maakt
van een aanbieding die door Dogsteps wordt aangeboden.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde
volledig van toepassing. Dogsteps en de afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel
en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien Dogsteps niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dogsteps in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen
de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

  

Artikel 2     Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Dogsteps zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding
is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig
recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd
niet meer beschikbaar is.

2. Dogsteps kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief heffingen van overheidswege, eventuele in het kader
van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten,
tenzij anders aangegeven.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dogsteps niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen
een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

  

Artikel 3     Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst/dienst

1. Dogsteps is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
indien de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

2. Voorts is Dogsteps bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn  dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
Dogsteps kan worden gevergd.

3. Indien Dogsteps tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van
schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. In geval van een overeenkomst met een afnemer waarbij meerdere combinaties deelnemen: Indien de afnemer
een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht,
de daarvoor gereedgemaakte zaken, en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,
geheel aan de afnemer in rekening worden gebracht.

5. In geval van een individuele inschrijving: Het is mogelijk een plaatsvervanger te laten deelnemen, onder
de voorwaarde dat de afnemer dit uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de dienst mededeelt aan Dogsteps.
Bij afmelding of annulering dient de afnemer dit zo spoedig mogelijk bij Dogsteps te melden, Dogsteps
zal dan trachten de vrijgekomen plek op te vullen. Indien dit lukt, heeft  de afnemer recht op restitutie
van het volledige bedrag. Indien het 7 dagen voor de te leveren dienst niet gelukt is een plaatvervanger
te vinden, vindt er geen restitutie plaats aan de afnemer tenzij anders overeengekomen.

  

Artikel 4     Betaling en incassokosten

1. In geval van een overeenkomst met een afnemer waarbij meerdere combinaties deelnemen:
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. In geval van een individuele inschrijving: De inschrijving is pas geldig na betaling van het factuurbedrag.

3. Indien de afnemer niet op tijd betaald, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim.
Dogsteps is dan gerechtigd om de gemaakte afspraken te annuleren.

4. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

  

Artikel 5     Privacyreglement

Alle gegevens en informatie die door de afnemer geleverd worden, worden vertrouwelijk behandeld.
Alle medewerkers van Dogsteps hebben een geheimhoudingsplicht. Dogsteps volgt hierin de privacyregels
welke zijn opgenomen in de Wet Personenregistratie.

 

Artikel 6     Aansprakelijkheid

1. Indien Dogsteps aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.

2. Dogsteps is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dogsteps is
uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. De afnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen hond. Gemaakte schade aan andere afnemers
komt voor rekening voor de afnemer die eigenaar is van de hond, die de schade heeft aangericht.

4. De afnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen. Gemaakte schade aan andere afnemers
komt voor rekening voor de afnemer die de schade heeft aangericht.

5. Dogsteps kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de schade die gemaakt wordt door derden.

6. Deelname is altijd geheel op eigen risico van de afnemer.

 
Artikel 7     Overmacht

1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Dogsteps opgeschort. Indien de periode, waarin de overmacht
voortduurt langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke
tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

2. Indien Dogsteps bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare
deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.

3. Dogsteps heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid
die nakoming van haar verbintenis verhindert intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

 

Artikel 8     Klachtenreglement

Als een afnemer klachten heeft over Dogsteps, haar medewerkers of de inhoud van de geleverde dienst,
kan de afnemer dit aangeven bij Dogsteps. Afnemer kan dit trachten op te lossen door middel van een
gesprek met Dogsteps.

 

Artikel 9     Toepasselijk recht

1. Op iedere overeenkomst tussen Dogsteps en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door Dogsteps
gedane offertes en met Dogsteps gesloten overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de
rechtbank te Zwolle, behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de Kantonrechter.
Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van Dogsteps.

 

Artikel 10   Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zwolle, Govert Flinckstraat 1, 8021 ET Zwolle.